1.) Efez.1,9-10 „Megismertetvén az Ő akaratának titkát, … az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind, amelyek a Mennyekben, mind, amelyek e Földön vannak.”

Isten el fogja végezni egybeszerkesztő munkáját. Tudatosan odaszánja gyülekezetünk és minden tagja magát arra, hogy ebben az egybeszerkesztő munkában aktívan részt vegyünk mind személyesen, mind gyülekezetként. Erre szánjuk oda magunkat személyes életünkben, családunkban, családi kapcsolatainkban, barátainkkal, gyülekezeti társainkkal, más keresztényekkel és más gyülekezetekkel és a nem hívő emberekkel való kapcsolatainkban is.

2.) Ap.csel.15,16-18 „Ezek után visszafordulok, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt: Hogy megkeresse az emberek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az Én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket meg is cselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden Ő cselekedeteit.”

Isten az egybeszerkesztő munkájában Dávid leomlott Sátorát fogja felépíteni. Gyülekezetünk ebben az újjáépítő munkában vesz részt. Személyesen is, gyülekezetként az istentiszteleteinken is az Úr jelenlétének, jelenlétébe való bejutásnak adunk elsőséget. Így az Isten-dicsőítés, az imádás alapvető fontosságú összejöveteleinken, és ezek prófétikus jellegét meg kívánjuk újítani és erősíteni közöttünk újra és újra.

Dávid Sátorát az Úr azért építi fel, azért állítja helyre, hogy az emberek („a pogányok többi része is”) megkeressék az Urat, vagyis az emberek – mint az Úrnak jogos öröksége – megismerjék Őt, a Királyok Királyát, Jézus Krisztust, s Vele éljenek.

A dicséret nem ’csupán’ trónt állít a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, hanem kapukat is nyit meg – kijelentések, prófétai szavak kapuit. (Ésa.60,18 „… és hívod kapuidnak Isten dicséretét.”)

 

3.) Ésa.62,10-12 „Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útját, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Az Úr hirdette egészen a föld határáig: ’Mondjátok meg Sion leányának: Eljött szabadulásod!’ Jutalma vele jön, és megfizetése őelőtte. És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.”

Hisszük, ahogy odaszánja gyülekezetünk magát Dávid leomlott Sátorának helyreállítására, az Úr új kapukat nyit meg, amelyeken keresztül kell/ tudunk menni, és így jön el (mert „Jöjjön el!”) Isten Királysága erre a városra, erre a térségre és az országunkra. Odaszánjuk magunkat Isten Királysága evangéliumának hirdetésére. Odaszánjuk magunkat arra, hogy Isten Királysága előretörésének útjából elhányjuk a köveket, a megbotránkozás és – amennyiben rajtunk áll – a megbotránkoztatás köveit, és zászlót emelünk fel, hogy láthassák azt hívők, más keresztény közösségek és nem hívők is.

Így lesz gyülekezetünk, városunk és országunk keresett és nem elhagyott „várossá”, Isten Királysága erővel, hatalommal, jelekkel és csodákkal való eljövetelének eszközévé és színterévé.

 

Jer.31,38 „Eljönnek a napok – azt mondja az Úr – és felépíttetik a város az Úrnak …!

Jer.33,8-9 „És megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. És ez a város lesz nekem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre e földnek minden nemzetsége előtt, akik hallják mindazt a jót, amelyet Én cselekszem velük, és félni és rettegni fognak mindazért a jóért és mindazért a békességért, amelyet Én szerzek nekik!”

A helyi gyülekezetünk céljai:

  • Mint szellemi család Isten Királysága eljövetelének előmozdítása,
  • A Mennyei Atya akarata megértése, munkálása és annak megcselekvése;
  • Isten imádása, a közösség gyakorlása, tanítványképzés, az evangélium hirdetése és a szolgálat.
  • Isten azt akarja, hogy mindezek ne csak a gyülekezeten belül valósuljanak meg, hanem a személyes életünkben a mindennapjainkban is.
  • A társadalom különböző területein, ahol élünk, ahol lakunk, ahol dolgozunk, ahol iskolába járunk, ott tudatosan sók és világosság vagyunk, és így együtt közösen: mint hegyen épült város élünk.

Dávid Sátora Gyülekezet továbbra is az apostoli tanítások, próféciák medrében halad előre:

 

– Antiókhiai Gyülekezetről való prófécia, látás a gyülekezetünkre nézve (Michael Cotten, Alan Vincent, Barry Wissler, Dr. Sharon Stone, J. C. Alzamora)

– Thesszalonikai Gyülekezetről való apostoli látás, kérés, prófécia a DSGY-vel kapcsolatban (Alan Vincent, Rachel & Gordon Hickson, Amanda & Roly Buys)

– Székesfehérvár a szellemi kormányzás és Isten szíve szerinti dicsőítés és imádás helye is egyben (prófétai közbenjárás, békefenntartók – Dr. Sharon Stone, Franz Lippi, Barry Wissler)

Hogyan válaszoljunk próféciákra? Mit kell ezekkel tennünk? Egyáltalán kell-e tennünk valamit, hogy mindezek beteljesedjenek? Igen!

Miután megbizonyosodtunk arról, hogy Isten mondta, elkezdődik a prófétai szónak való engedelmesség folyamata. Minden prófétai szó célja, hogy cselekvésre késztessen. Bűnök, pl. neheztelések, meg-nem-bocsátások, irigységek, keserűség, gyűlölködés, hitetlenkedés, restség, passzivitás, félelmek, aggodalmaskodás is meghiúsíthatják a próféciák beteljesedését az életünkben.

Zsid.4,2 Nem használt nekik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel …”

Isten Beszédét hittel ragadjuk meg. A prófétált isteni Szót is hittel ragadjuk meg (elmélkedünk róla, megvalljuk, kihirdetjük, imádkozunk azzal kapcsolatban, folyamatosan keressük a hit cselekvési kilépési területeit). Tehát a folyamat a következő: Prófétai szó –> nyitott szívvel fogadjuk –> megvizsgáljuk –> elfogadjuk, megragadjuk –> engedelmeskedünk, cselekszünk.

A prófétai szónak való engedelmesség területei:

Hitet kell ragasztanunk hozzá. A hit pedig cselekedetekben nyilvánul meg, tehát folyamatosan imádkozunk, és a próféciákban elhangzott ígéretekhez tartozó cselekedeteket teszünk tudatosan. A hit mindig cselekedeteket szül. Mindig keress és találj rá módot, hogy a prófétai szóhoz megfelelő cselekedeteket társíts! Nézd végig az életedet, és számolj fel életed minden területén minden függetlenséget.

Ahogy a Szent Szellem által kijelentett és apostolok és próféták által megerősített szellemi mederben haladunk előre:

–       munkálkodunk a helyi gyülekezet épülésén (Efez.4,16 „(Krisztusban) az egész Test, szép renddel egybeillesztve és egybeszerkesztetve a különféle kapcsolatok segítségével, minden egyes tag a neki adott lehetőség és képesség mértéke szerint odaszánással munkálkodik a Test nevekedésén és így önmaga is felépül szeretetben.”)

–       a krisztusivá formálódás folyamatában tanítvánnyá válunk, tanítványként élünk és másokat is tanítványokká teszünk (Mát.28,19-20 „Ezért tehát menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! (20) Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És ne feledjétek: Én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik!”)

–       mindeközben mi magunk is felépülünk, krisztusi érett korra jutunk (lásd: Efez.4,16)

–       munkálkodunk Isten Királysága eljövetelén a környezetünkben, városunkban, nemzetünkben a társadalom lehetőleg minél több területén (ehhez igazítjuk prioritásainkat, időbeosztásunkat: Mát.6,33 „Keressétek először Isten Királyságát és az Ő igazságát …”)

Most már (legalábbis nagyjából) tudod, hogy miért jövünk össze, melyek a fő céljainkés milyen bibliai keretek között kívánjuk megvalósítani mindezeket. Most már tudod azt is, miért hívjuk gyülekezetünket Dávid Sátora Gyülekezetnek.

Gyülekezetünkben sokan jöttek nem vallásos háttérből; vannak, akik valamilyen vallásos nevelésben előtte már részesültek; s vannak, akik úgy jöttek, jönnek, hogy már előtte megtértek, újjászülettek valamelyik másik gyülekezetben. Akárhogyan is, akárhonnan is jön valaki gyülekezetünkbe, mindig szoktunk beszélgetni az 1.Krón.12,16-17 „Jöttek Dávidhoz Benjámin és Júda fiai közül is az erősségbe. Dávid kiment eléjük, és azt mondta nekik: Ha békességért jöttök hozzám, és azért, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek. …” versekről.

E sorokban leírt igazságokat fontosnak tartjuk következetesen megélni annak érdekében, hogy erős, ütőképes, valóban tanítványokból álló, a városra és a térségre egyaránt hatni képes, hitben, krisztusi jellemben, a Mennyei Atya szeretetében, Jézus Krisztus kegyelmében, s a Szent Szellem erejében működő gyülekezetként, szellemi családként éljünk. Minderre azért is törekszünk, hogy Istennek Királysága hathatósan tudjon előre jutni általunk – mint egyéneken és gyülekezeten, azaz testületen – keresztül.

Ha a szívedben e fenti sorok egyetértésre találtak, kérünk, szakíts időt, s fordíts energiát, fáradságot arra, hogy e látásokat magadévá tedd az által is, hogy beépülsz gyülekezetünkbe, hiszen így beépülhetsz Krisztus Testébe is. Természetesen vannak más jó gyülekezetek is a városunkban is, amelyekbe beépülve Krisztus Teste tagjaiként élhetnek Jézus Krisztus tanítványai. Fontos, ne csak Istenben hívők legyünk, hanem legyünk Jézus Krisztus tanítványai, s az Ő Testének, annak a Menyasszonynak legyünk tagjai, akiért vissza fog jönni a Vőlegény!

Tedd meg azokat a lépéseket – ha nem tetted még meg –, melyekkel Jézus Krisztus tanítványává válsz!

Tedd meg azokat a lépéseket, melyekkel beépülve, belegyökerezve az Ő Testébe, hasznos eszköz, Építő Kő leszel az Ő kezében!

Tedd meg azokat a lépéseket – s járj rendszeresen összejöveteleinkre, hogy hallhasd Isten Beszédét, s növekedj hitben, kegyelemben, szeretetben, az Úr Jézus Krisztusban („mert a hit hallásból jön”) –, melyekkel Dávid Sátora Gyülekezete szellemi családjának elkötelezett, felelősséget felvállaló, teherbíró, érett örökös-korú tagjává válsz.

Szeretettel: Nemes Pál & Katalin

Németh Attila & Yvette és Tömösy Imre & Zsuzsa