D ávid S átora G yülekezet
MENÜ
Belépés:


METSZÉSPONTOK…

Imatémák, szempontok a 2017. januári Országos 21 Napos Ima és Böjti Időszakra

 

Ami mind a három héten végigvonul az imatémáink között:

 

A metszéspont egyben kapcsolat is. A kapcsolat nem alkalomszerű, hanem dinamikusan épülő folyamatos valóság. Valódi találkozások.

1.) Metszéspontok Isten és az ember között a kereszt által.

Ebbe a témakörbe beletartozhat az Isten kegyelmes szeretete Jézusban, az ember megtérése, helyreállása, rendeződése, a szellemi élet, amely nemcsak külsőségeket, hanem valóságos személyes kapcsolódást hoz létre az Istennel. Az életet hozó kapcsolódásnak egyéni és közösségi vetülete stb.

2.) Metszéspontok a világgal.

Ebbe belefér az evangélizálás témaköre. Igazi metszéspontot az hoz létre az emberekkel, ha a misszióparancsnak azt a részét is komolyan vesszük, hogy menjetek az emberekhez, az emberek közé, használjátok ki a természetes kapcsolatokat (családban, iskolában, munkahelyen, lakókörnyezetben stb.). Ebbe a témakörbe tartozhat a környezetünkért való imádkozás, közbenjárás, amellyel hatással próbálunk lenni a környezetünk életére. Ide tartozhat továbbá a szükségben és elesettségben lévők felé való szolgálat.

3.) Metszéspontok a gyülekezeteken belüli kapcsolatok által.

Vezetők és vezetettek között, hívő testvérek között, szeretetben kapcsolódva egymáshoz gyülekezetek között.

4.) Metszéspontok a házasságban, a családban és a generációk között.

Ahol az atyák szíve a fiakhoz és a fiak szíve az atyákhoz hajlik. Ahol a tapasztaltabb generáció építi, mentorálja, segíti, helyzetbe hozza, felelősséget enged át a fiatalabb generációnak, amely pedig tiszteli és együttműködik az idősebb generációval.

 

 

Ne feledjük, hogy Jézus szavai szerint a hittel teli imának, a hitből való böjtnek és adakozásnak MINDIG VAN JUTALMA:

Máté 6,2-18 „Amikor alamizsnát osztogatsz …, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; (4) Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilvánosan.

(5) Amikor imádkozol …, menj be a belső szobádba, és az ajtót bezárva, imádkozz a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilvánosan.

(16) Amikor böjtölsz …, kend meg a te fejedet, és a te arcodat mosd meg; (18) Hogy ne az emberek, hanem a te Atyád lássa böjtölésedet; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilvánosan.”

 

 

1. Hét – főleg személyes

- Szíven talált Isten kegyelme, ami Jézus Krisztusban személyesen megérintett; ez a kegyelem ma is Krisztusban a Mennyei Atyával való egyre szorosabb kapcsolatra vonz.

- Szent Szellemnek legyen konkrét vezetése ezen a héten minden nap számomra – felismerjem, megtegyem.

- Odaszánom magam ezen a héten, hogy minden nap legalább egy-egy embernek bizonyságot tegyek Jézus Krisztusról, a Mennyei Atya szeretetéről – a Szent Szellem vezetésére támaszkodva.

- Ezen a héten minden nap 10-10 új, még meg nem tért emberért imádkozok, böjtölök, prófétálok.

- Ezen a héten minden nap imádkozom a pásztoromért és a gyülekezetünk vezetőiért – a Mennyei Atya akaratában járjanak a Szent Szellem erejében, és ajándékai megnyilvánuljanak.

- Imádkozom és valamilyen jócselekedetben kilépek, hogy a helyi gyülekezetünkben levő számomra eddig ’távolabbi’ testvéreim ’közelebbvalókká’ legyenek.

- Imádkozom és keresek valamilyen ’jócselekvési’ lehetőséget a rokonságomban levő más generációk tagjaival kapcsolatosan.

- Imádkozom és keresek valamilyen ’együtt-cselekvési’ lehetőséget a gyülekezetemben levő más generációk tagjaival.

- Imádkozom és keresek valamilyen ’jócselekvési’ lehetőséget meglevő házastársamért.

- Imádkozom és kijelentést kérek, miben kell még változzak a leendő házasodásomhoz.

- Imádkozom és kijelentést kérek, miben kell változzak a Mester szerinti tanítványi élethez.

 

 

2. Hét – főleg helyi gyülekezettel kapcsolatos

- Imádkozom a helyi gyülekezetem tagjaiért, hogy a Mennyei Atyával, Jézus Krisztussal, Szent Szellemmel való személyes kapcsolatban növekedjenek.

- Imádkozom a helyi gyülekezetem tagjaiért, hogy a krisztus, istenfiúsági identitásukban megerősödjenek.

- Imádkozom és keresem a lehetőséget, hogy mit tehetek azért, hogy a helyi gyülekezetem minden egyes tagja egymással megbékéljen, békességben és szeretetben éljen.

- Imádkozom, és keresek olyan személyt a helyi gyülekezetben, akinek tudom valamely területen segíteni – akár fizikailag, akár imádkozásban.

- Imádkozom különösen azokért, akik a gyülekezetben még nem élnek tanítványi életet – tanácsadás, pásztorlás, mentorálás, tanítványság.

- Imádkozom a gyülekezetben levő házasságokért, jegyességekért, egyedülállókért, hogy a Mennyei Atya terve és akarata szerint kapcsolódjanak egymáshoz.

- Imádkozom, és keresem a gyülekezeti vezetőkkel a kapcsolatot, hogy milyen módon újuljon meg a helyi gyülekezetünk világ felé való szolgálata (emberhalászás).

- Imádkozom a helyi gyülekezetünk evangélizálásban való megújulásáért (új mód, új területek).

- Imádkozom és másokkal együtt keresek valamilyen ’együtt-cselekvési’ lehetőséget a gyülekezetemben levő más generációk tagjaival.

- Különösen azokért a területekért imádkozom, amelyeknél a különböző generációk nem működnek még harmonikusan (vagy egyáltalán sehogyan sem) együtt.

 

 

3. Hét – főleg a magyar eklézsia-rész felelőssége az országunkért, nemzetünkért

- Legyen jó példa a magyar eklézsia a krisztusi identitás megélésében minden szinten a világi emberek előtt

- Arról ismerjék meg a nem hívők is, hogy valaki ebben a nemzetben keresztény, hogy a hívők a másik gyülekezetbe vagy felekezetbe tartozó testvéreiket tisztelik, szeretik és áldják.

- Teljesedjenek be a magyar eklézsia-résznek és Magyarországnak mondott prófétai kijelentések: Szent Szellem szerinti imádás és dicsőítés, Szent Szellem szerinti harcos közbenjárás, Európa szellemi éléskamrája, mintaadás a körülöttünk levő nemzetek felé a tanítványi életben, …

- A magyar eklézsia-rész megtalálja azokat a módokat, lehetőségeket, amelyekkel és ahogyan el tudja érni a társadalom még meg nem tért tagjait.

- Imádkozzunk a nemzetünkért, hogy az emberek keressék az Urat; Szent Szellem egy Isten utáni éhséget adjon a szívekbe; hogy az emberek bekerüljenek a Mennyei Atya szeretetének és jóságának vonzásába, hogy megtérjenek.

- A magyar eklézsia-rész megújuljon a társadalom különböző területeiért való egyéni és testületi hittel és hatalommal teli imádkozásban, közbenjárásban: a kormányzásért, gazdasági területekért, oktatásügyért, médiáért, egészségügyért, vallási és egyházügyi területért, sport- és művészeti területekért, a családért és a házasságokért

- Imádkozzunk a magyar kormányért, hogy Isten áldása és kegyelme, istenfélelem jöjjön a vezetőinkre, hogy szeressék az igazságot és gyűlöljék a gonoszságot; Isten akarata szerint kormányozzanak. A korrupció és a kontroll kiszoruljon a társadalom különböző területeiről.

- Kapcsolódjanak a különböző gyülekezetek, közösségek egy-egy városban, egy-egy régióban és az egész országban is a felelősségi szintjükön az országért, a nemzetünkért való testületi közös imádkozásra és közbenjárásra.

- A magyar eklézsia adjon és mutasson élhető mintát és példát a különböző generációk harmonikus együtt-mozdulásában, együtt-munkálkodásában – a magánélet, a gyülekezeti élet, a világi tevékenységek és a világ fiai felé való szolgálat terén is.

- A magyar eklézsia-rész álljon ki, lépjen elő a felekezeti, gyülekezeti falak mögül a társadalom egészét érintő erkölcsi kérdések ügyében krisztusi üzenettel és értékrenddel (család, abortusz, eutanázia, korrupció, alapvető emberi szabadságjogok gyakorlása, stb.)

- A magyar eklézsia mint Só és Világosság adjon ízt, fényt – példát a jó házasságok terén is, a gyerekvállalások és a gyereknevelés terén is.

- Imádkozzunk az új generációért, hogy isteni meglátogatások, isteni érintések, mennyei tűz jöjjön az életükre.

Segítség, információk: dsgyponthu@gmail.com